INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY GULIVER

1. Dane Osobowe i Administrator

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, z którymi Biuro Podróży Guliver, zawarło umowę o świadczenie usługi turystycznej, dalej jako Dane Osobowe”, jest Biuro Podróży Guliver, 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 4/2, 17 852 89 31 (dalej jako Administrator”).

2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja Umowy o świadczenie usługi turystycznej, dalej jako "Umowa".

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:

a) w zakresie realizacji umowy, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową – rozdział 2, art. 6 ust.1 lit. b oraz f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z umową (dalej jako RODO”);

4. Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

- upoważnieni pracownicy Administratora,

- usługodawcy tacy jak: przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystawa ubezpieczeniowe, podmioty wspierające procesy księgowe, podmioty swiądczące usługi informatyczne, wyłącznie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe moga byc przekazywane równiez do Panstw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale 5 RODO.

- podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;

- dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe);

- dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

5. Okres przechowywania danych.

Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, przez czas wykonywania obowiązkow prawnych, przez czas w którym przepisy prawa nakazuja ich przetwarzanie, przez czas po którym przedawnia sie roszczenia wynikające z umowy, przez czas wynikający z przepisow podatkowych, do momentu wycofania zgody.

- w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w rozdziale 2, art. 6 pkt 3 ust. a) przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – 3 lata od dnia zakończenia realizacji umowy;

- w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w rozdziale 2, art. 6 pkt 3 ust. b) przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

6. Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne ale jest warunkiem niezbędnym zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację umowy.

7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w rozdziale 3, art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z rozdziałem 3, art. 20 RODO,

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w rozdziale 3, art. 21 ust. 1 RODO,

e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres: Podróży Guliver, 35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 4/2 lub za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@guliver.rzeszow.pl

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Informator RODO: www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator  

ZałącznikWielkość
informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych-w-zwiazku-z-umowami-ubezpieczenia-signal-iduna-polska-tu-s.a.pdf68.24 KB